Podział działki rolnej krok po kroku

Podział działki rolnej, bez względu na cel procedury, musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura nie jest szybka ani prosta, zawsze wymaga uczestnictwa uprawnionych do tego organów. Istnieją precyzyjnie określone kryteria dopuszczające sam podział oraz uwarunkowania miejscowe, których spełnienie pozwala na podział działki rolnej na mniejsze. Ponadto, w zależności od danej sytuacji, procedura może przebiegać w różnych trybach. Po podjęciu decyzji o podziale należy zgłosić się do lokalnej, uprawnionej instytucji w celu skonsultowania i przeprowadzenia procesu.

Podział działki rolnej i jego cele

Podziału dokonujemy w różnych celach. Najczęściej podział konieczny jest do sprzedaży działki. Może być też przeprowadzany w celu przekształcenia gruntu pod inne przeznaczenie, np. w działkę budowlaną. Niekiedy celem może być przekazanie ziemi w darowiznę albo pod dzierżawę.

Aby dokonać wydzielenia działki rolnej, jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,3 ha. W przeciwnym wypadku podział dopuszczalny jest pod warunkiem, że działka ta będzie przeznaczona jako powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie zmiana granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Procedurę zaczyna się od złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. W zależności od dostępności geodety i pracy urzędu, procedura podziału działki rolnej może trwać łącznie od 4 do 7 miesięcy. Sama decyzja administracyjna zapada w miejscu złożenia wniosku. W zależności od obszaru działki, jej podział może przebiegać w dwóch trybach.

Administracyjny i geodezyjny podział działki rolnej na mniejsze

Przy podziale działki na mniej niż 30 arów należy wybrać administracyjny tryb podziału. W tym przypadku właściciel ziemi składa wniosek z pakietem dokumentów do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po zaakceptowaniu sprawą zajmuje się geodeta, który sporządza dokumentację podziału, a następnie przekazuje ją do administracji.

Natomiast gdy chodzi o grunt większy niż 30 arów, należy wybrać podział geodezyjny działki rolnej. W tym przypadku właściciel ziemi najpierw składa wniosek do geodety, po czym przekazuje dokumentację do uwierzytelnienia, jak w trybie administracyjnym. Procedura ta przebiega w kilku etapach.

Podział działki rolnej krok po kroku

W trybie administracyjnym procedura przebiega następująco:

  • złożenie wniosku w administracji,
  • analiza dokumentacji i wydanie postanowienia,
  • zlecenie geodecie opracowanie dokumentacji podziału,
  • przekazanie jej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
  • sprawdzenie poprawności dokumentów i podziału,
  • wydanie decyzji przez administrację,
  • dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

W przypadku trybu geodezyjnego czynności są podobne, jednak nie wydaje się decyzji administracyjnej. Zatwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest wystarczające do wykonania zmian w Państwowej Ewidencji Gruntów. Następnie zmiana zgłoszona jest do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Koszt całego procesu nie należy do niskich i zależny jest od różnych czynników, jak cena pracy geodety, opłaty urzędowe oraz województwo, w którym znajduje się działka. Niewątpliwie cały proces podziału może wymagać specjalistycznej pomocy. Na terenie Wielkopolski w postępowaniu tym pomoże firma geodezyjnepomiary.pl. Uprawniony do tego podmiot, który sprawnie i szybko wszystko przeprowadzi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog